Dit is een tijd van systeemtransities. Nooit eerder zagen beslissers en organisaties zich geconfronteerd met zoveel weerbarstige problemen onder zo'n grote tijdsdruk. De volatiliteit van de omgeving is ongekend en institutionele kaders staan permanent ter discussie. En wie de ogen sluit voor de systemische samenhang kan eigenlijk geen begrijpelijke of uitvoerbare besluiten nemen.

 

Effectieve besluitvorming over weerbarstige kwesties begint bij het verlangen meester te zijn van je eigen lot. Dat is de motor achter de strategische conversatie. Zo leggen we de krachten achter de transities bloot, herkennen we patronen en ontraadselen we het systeem.

 

 

Beter & sneller beslissen over weerbarstige kwesties

Besluitvorming over weerbarstige problemen is zo goed als de conversatie die eraan vooraf gaat èn erop volgt.

Strategy Navigation betekent: neem verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de conversatie. Voor de setting, de snelheid, de scherpte, de patroonherkenning en duiding. Zo wordt de strategische conversatie vanzelfsprekend een systemische conversatie.

Wie toegewijd is aan de conversatie, heeft een scherper beeld van kansen en bedreigingen, van de opties en doodlopende paden, en neemt sneller, betere beslissingen.

Weerbarstige kwesties

Als de oplossing het probleem niet is

 

Iedere sector en iedere organisatie kent ze: weerbarstige kwesties. Zaken die vaak al lang spelen, waar de belangen en de invalshoeken verschillen, waar een kluwen aan meningen, argumenten en emoties heldere afwegingen blokkeren. Dit zijn de dossiers waar hoognodig knopen moeten worden doorgehakt, of waar iedere beslissing de foute lijkt.

De bronnen van weerbarstigheid zijn zelden duidelijk. Elke kwestie is tegenwoordig complex, maar waarom is deze kwestie zo onhandelbaar ingewikkeld? De strategische conversatie richt zich  blik op de systemische krachten achter het probleem. Dat is heel wat praktische dan het zoeken naar een oplossing. Wie de patronen ontraadselt accepteert dat De Oplossing zelden bestaat – en richt zich op de best mogelijke beslissing.

“Ze” begrijpen het niet

De achterliggende belangen zijn te groot

Er is een onoverkomelijke blokkade

Er is altijd een urgenter probleem

Gezond verstand leidt tot onacceptabele uitkomsten

De data zijn van twijfelachtige kwaliteit (en beter gaat het niet worden)

Er is al te veel over gezegd

De analyse geeft geen uitsluitsel

Het is controversieel

Het is complex

Het is groot

Samenwerking

Weerbarstiger én belangrijker wordt het niet

 

 

Met De Samenwerkingscode (Mediawerf, 2022) deelt Martijn Daalder een gereedschapskist én handleiding voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking. 

De Samenwerkingscode legt de vaak onzichtbare, systemische krachten bloot achter succesvolle, falende, soepele of juist moeizame samenwerkingsverbanden. Het biedt (eindelijk!) definities van beschikbare samenwerkingsvormen en geeft zo houvast bij belangrijke beslissingen:

  • Welk type samenwerkingsverband je kan en moet aangaan - en welke niet
  • Hoe je de samenwerking moet inrichten
  • En hoe je bestaande samenwerkingsverbanden kan verbeteren

Want: als we zoveel verwachten van samenwerking, moeten we tenminste dezelfde taal spreken over die samenwerking. Eén taal om te analyseren welk type samenwerking past bij de opgave. 

De Samenwerkingscode is helder over de ongekende mogelijkheden én beperkingen van een effectief verband. Dit is een handboek dat je meteen in de praktijk kan brengen. Het biedt één code voor de bestuurders, toezichthouders, bedrijfsdiplomaten en projectleiders, die wél resultaten willen, maar weten dat die er met alleen goede wil, blind vertrouwen en mooie woorden niet gaan komen.

Kwesties uit de praktijk

Onderhandelen, planontwikkeling en samenwerken bij een binnenstedelijke transitie

Praktijknetwerken als motor achter gebiedsgerichte samenwerking

Kantelende businessmodellen in FMCG en retail

De positie van het toezicht bij grote samenwerkingsverbanden

Gebiedsgerichte planontwikkeling als echt iedereen wat anders wil

De spanning tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet met en zonder elkaar kunnen

De talenten van de toekomst nu al testen in de echte wereld

Wat de samenwerking met anderen betekent voor je eigen organisatie

Strategievorming over vijf continenten

Als de centrale overheid vooral met zichzelf in gesprek is – en jouw sector nu verder moet

Schaalbare kennisoverdracht als versneller van zakelijke en maatschappelijke netwerken

Aan het werk

Safe house sessies

Patroonherkenning - Analyse - Duiding - Modellering -  Toetsing

Begeleiding van besluitvorming

Agenda - Proces - Moderatie - Instrumenten

Onderhandeling en samenwerking

Advies - Masterclass - Krachtenveldanalyse - Besturing & toezicht
Trainingen verzorgd door P2: Regisseur van de Samenwerking

Strategische verkenningen

Interviews - Reflectie - Routeplanning

Kennismaken

Al meer dan twintig jaar helpt Martijn Daalder bij systeemanalyse, patroonherkenning, scenariodenken en besluitvorming. Gevormd door werk in de private sector (voedsel, FMCG, retail, luchtvaart, finance en projectontwikkeling) stellen zijn huidige opdrachtgevers steeds vaker grote maatschappelijke vragen aan de orde: ruimte, kanteling van business modellen, biodiversiteit, responsiviteit in volatiele omstandigheden.

Martijn staat bekend als een specialist bij het inrichten, besturen en transformeren van complexe samenwerkingsverbanden. In september verschijnt bij uitgeverij Mediawerf zijn handboek De Samenwerkingscode. Hij is beschikbaar als spreker, of liever nog: uitdager in de directiekamer en bij groeps- en managementsessies. Project- en programmaleiders, verkenners, onderhandelaars en bestuurders kunnen deelnemen aan besloten masterclasses, begeleidingstrajecten en open trainingen (verzorgd door partner P2) gericht op de inrichting en governance van effectieve samenwerkingsbestanden.

Met Bart Peters en Keesjan van de Herik is Martijn initiatiefnemer van de stichting Smart Rivers, die de water- en natuursector een concrete aanpak voor integrale rivierprojecten en gebiedsontwikkeling aanbiedt en een nieuwe generatie rivierkundigen wil mobiliseren. Martijn loopt zoveel mogelijk door duinen en bergen. In een grijs verleden was Martijn journalist, scenarist en hoofdredacteur. Sinds kort maakt hij één keer per maand met Jeroen Vullings de Jopodepodcast over zijn oude liefde: het stripverhaal.